Pravila sodelovanja v nagradni igri DARILNI BON V VREDNOSTI 1000 € V ZOBOZDRAVSTVENI POLIKLINIKI DENTALL, VARAŽDIN, HRVAŠKA

Poliklinika Dentall (v nadaljevanju organizator) v sodelovanju z Med.Over.Net (v nadaljevanju posrednik) organizira nagradno igro (v nadaljevanju nagradna igra) od 03.10.2016. do 16.10.2016. vključno. Nagradna igra poteka na spletni strani dentall.hr. S temi pravili in pogoji organizator določa tudi pravice, obveznosti in pogoje za sodelovanje v nagradni igri.

Kdo lahko sodeluje?

V nagradni igri lahko sodelujejo fizične ali pravne osebe (v nadaljevanju: udeleženci), ki so državljani Republike Slovenije oziroma imajo sedež v Republiki Sloveniji in ki lahko dostopajo do spletnega naslova http://dentall.hr/ ter se prijavijo za sodelovanje v nagradni igri. V nagradni igri ni dovoljeno sodelovati zaposlenim pri organizatorju in posredniku ter njihovim ožjim družinskim članom, uporabnikom družinskih bonusov zaposlenih v Poliklinika Dentall in Overnet d.o.o. in drugim osebam, ki so vključene v organizacijo te nagradne igre. S prijavo v nagradno igro udeleženec soglaša s temi pravili sodelovanja v nagradni igri in pod pogoji, navedenimi v teh pravilih. Fizične osebe, mlajše od 18 let, lahko v nagradni igri sodelujejo le ob pisnem soglasju staršev ali zakonitih zastopnikov.

Način sodelovanja

Udeleženec lahko sodeluje v nagradni igri tako, da:

Izpolni obrazec na spletni strani Poliklinike Dentall

S sodelovanjem v nagradni igri se udeleženci strinjajo s tem, da se njihovo ime, priimek, elektronski naslov,telefon/mobitel, mesto, razlog za sodelovaje (v nadaljevanju podatki), ki jih udeleženci nagradne igre navedejo v prijavi za nagradno igro, posredujejo organizatorju ter se strinjajo, da se njihovi podatki (ime, priimek, naslov, telefon/mobitel, mesto, razlog za sodelovaje) objavijo na spletni strani http://med.over.net/ v primeru, da so izžrebani.

V nagradni igri se upoštevajo le pravilno izpolnjene prijave.

Žrebanje nagrad

Organizator bo izžrebal naslednje nagrade:

Glavna nagrada: 1.000,00 € darilni bon za zobozdravstvene storitve v Polikliniki Dentall

Ostale nagrade: 10 najhitrejšim, ki bodo izpolnili obrazec na spletni strani Poliklinike Dentall, organizator podarja 20 % popust na izbrane storitve

Drugim sodelujočim organizator podarja 10 % popust na izbrane storitve

V žrebanju nagrad sodelujejo vsi udeleženci, ki v času trajanja nagradne igre pravilno izpolnijo prijavnico in pripišejo podatke: ime, priimek, e-poštni naslov, telefon/mobitel, mesto

Vsak udeleženec nagradne igre lahko prejme le eno nagrado in je lahko izžreban samo enkrat ne glede na število oddanih prijav. V nagradni igri se upoštevajo le pravilno izpolnjene prijavnice.

Žrebanje nagrad bo potekalo računalniško z naključnim algoritmom in sicer z žrebom e-naslovov, ki so jih udeleženci navedli ob prijavi v nagradno igro. Komisija bo izmed vseh veljavno izpolnjenih prijavnic izžrebala skupaj enega nagrajenca. Če se nagrajenec s pogoji in pravili sodelovanja v nagradni igri ne strinjajo, se lahko nagrada podeli drugemu naknadno izžrebanemu izžrebancu.

Obveščanje nagrajencev in prevzem nagrade

Izžrebani nagrajenec bo o nagradi in načinu prevzema nagrade obveščen e-pošti in telefonsko najkasneje v osmih dneh po žrebanju, nagrajenec glavne nagrade pa bo objavljen na http://med.over.net/. Nagrajenec se mora na obvestilo odzvati v roku, navedenem v e-pošti. V primeru, da se v tem roku ne odzove, izgubi pravico do nagrade in nagrada zapade oz. se podeli naslednjemu izžrebancu. V skladu z veljavno zakonodajo so darila, prejeta v nagradnih igrah, predmet obdavčitve.

Nagrajenec mora za prevzem nagrade organizatorju predložiti:

  • osebni dokument (osebno izkaznico ali potni list)

Če nagrajenec v 60 dneh po žrebanju nagrade ne prevzame nagrade, izgubi pravico do nje brez pravice do kakršnegakoli drugega ali drugačnega nadomestila. Nagrade ni mogoče zamenjati za gotovino ali drugo nagrado, denarno izplačilo nagrade ni mogoče, niti je ni mogoče prenesti na tretjo osebo.

Organizator nagradne igre si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če:

  • se pojavi dvom o istovetnosti podatkov,
  • se ugotovi, da je udeleženec v igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre oziroma žrebanja

Zasebnost in varstvo podatkov

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec privoli, da se njegovi osebni podatki, ki jih je posredoval v tej nagradni igri vključijo v zbirko podatkov o udeležencih in naročnikih organizatorja in zbirko uporabnikov soorganizatorja; da se ti podatki obdelujejo za potrebe obveščanja o nagradni igri/natečaju, vzorčenje, anketiranje in statistične obdelave podatkov, za ugotavljanje uporabe storitev, prilagajanje ponudbe in segmentacije, za raziskave trga, obveščanje o komercialnih in nekomercialnih ponudbah, novostih, ugodnostih ter za druge trženjske namene organizatorja in soorganizatorjev ter pošiljanje dnevnega elektronskega časopisa.

Uporabljajo se za neposredno trženje po e-pošti na navedeni e-poštni naslov ter preko telefonske številke in SMS/MMS sporočil na navedeno telefonsko številko; pri čemer gre lahko za obveščanje o novostih ter trženje blaga in storitev, ki jih ponuja organizator in soorganizator, kot tudi blaga in storitev, ki jih ponujajo tretje osebe, pogodbeno povezane z organizatorjem.

Organizator se zaveže, da v razmiku 30 dni ne bo poslalo več kot 7 elektronskih sporočil in ne več kot 4 SMS-/MMS sporočil komercialne narave tretjih oseb. Omejitev števila ne velja za sporočila komercialne narave, ki jih o svojih storitvah in izdelkih ter novostih pošiljata organizator in soorganizator. Vsa prejeta SMS sporočila so brezplačna. V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavnimi predpisi.

Udeleženec lahko od organizatorja in soorganizatorjev kadarkoli zahteva, da v 15 dneh trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namen neposrednega trženja.

Soglasje lahko kadar koli trajno ali začasno prekliče na sledeči način:

 odjavo od prejemanja elektronskih sporočil udeleženec uredi s klikom na povezavo »Odjava«, ki bo sestavni del vsakega elektronskega sporočila ali, udeleženec nagradne igre organizatorju in soorganizatorju dovoljuje, da do preklica vodita, vzdržujeta in obdelujeta zbirko zbranih osebnih podatkov udeleženca v skladu z zakonom o varovanju osebnih podatkov.

Organizator in posrednik zagotavljata varstvo osebnih podatkov po zakonu. Organizator in soorganizator nagradne igre se obvezujeta, da bosta s posredovanimi podatki ravnala skrbno in v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

Organizator in posrednik bosta uporabljala posredovane podatke izključno v namen, kot je razvidno in opisano v teh pravilih.

Končne določbe

Organizator nagradne igre ne odgovarja za morebitno škodo, nastalo zaradi tehničnih težav pri operaterju omrežja oziroma zaradi napak pri internetnih povezavah oziroma zaradi tehničnih težav, do katerih lahko pride zaradi napak v delovanju nagradnega natečaja.

Organizator nagradne igre ne odgovarja za morebitno škodo. Udeležencem nagradne igre sta zagotovljeni podpora in pomoč na elektronskem naslovu (info@dentall.hr)

Organizator nagradne igre lahko v vsakem trenutku popolnoma spremeni zasnovo nagradne igre, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki, ki so na strani javnosti.

Organizator bo na primeren način in na primernem mestu udeležence obvestil o vsakršni spremembi oziroma dopolnitvi teh pravil.

Davek od nagrade

Nagrade izplača podjetje (PoliklinikaDENTall). Navedeno podjetje v Sloveniji ni plačnik davka (je tuja pravna oseba), zato mora vsak prejemnik nagrade pri pristojnem davčnem uradu vložiti Napoved za odmero akontacije dohodnine od drugih dohodkov. Davčni urad davek odmeri z odločbo. Napoved za odmero akontacije dohodnine od drugega dohodka (torej tudi nagrade) mora vsak davčni zavezanec vložiti v 7 dneh od dneva prejema dohodka nagrade. Davčni organ na podlagi napovedi izda odločbo o višini akontacije dohodnine v 15 dneh od dneva vložitve napovedi.

Vsak nagrajenec od nagrade sam obračuna in plača akontacijo davka od osebnih prejemkov v skladu z veljavnimi predpisi. Nagrajencu se po Zakonu o dohodnini bruto vrednost nagrade všteje v davčno osnovo.

Nagrajenec nagradne igre izračuna akontacijo dohodnine in davčni odtegljaj odtegne hkrati z obračunom drugega dohodka v skladu z veljavnimi predpisi.

Vsi prejemniki nagrad so zavezani obračuna in plačati akontacijo davka od osebnih prejemkov v skladu z veljavnimi predpisi. Nagrajencem se po Zakonu o dohodnini bruto vrednost nagrade všteje v davčno osnovo.